Miljö, Kvalitet & Certifieringar

Certifikat för ledningssystemet kvalitet, miljö och arbetsmiljö

CD Säkerhetsteknik AB har genomgått EIO:s utbildningar inom kvalitet och är certifierade enligt dessa krav. Vi har sedan länge arbetat i enlighet med vår kvalitetsmanual och genomgick under hösten 2009 en certifieringsprocess som ledde till att vi blev certifierade enligt ISO 9001.

Beskrivning ledningssystemet (powerpoint) »

Vår kvalitetspolicy

CD Säkerhetsteknik AB sätter yrkesskicklighet i centrum och värnar om att alltid genomföra arbeten med högsta kvalité. Vi arbetar med ständiga förbättringar på vårt arbete.

Alla som arbetar inom företaget skall aktivt medverka till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder.

Vi lyssnar på våra kunder och medarbetare för att kunna uppfylla behoven och förväntningar.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö innebär för oss:

  • Vi är certifierade i OHSAS 18001 gällande arbetsmiljö Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla.
  • Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem.
  • Vi arbetar med systematisk arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1
  • Nöjda medarbetare.
  • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
  • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

Vårt miljöarbete

CD Säkerhetsteknik AB har genomgått EIO:s utbildningar inom miljö och är certifierade enligt dessa krav. Vi har sedan länge arbetat i enlighet med vår miljöpolicy och genomgick under hösten 2009 en certifieringsprocess som ledde till att vi blev miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vår miljöpolicy

CD Säkerhetsteknik AB ska bidra till en hållbar utveckling genom att optimera resursförbrukningen och minimera miljöbelastningen i hela verksamheten. Våra miljömål bygger på att ständig förbättra och att respektive enhet på företaget sätter konkreta mål samt arbetar aktivt för att nå målen. Även kontinuerligt höja personalens miljömedvetande samt miljökunskap.

  • I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
  • Vi strävar efter att använda material och produkter som är ett miljövänligare alternativ och underlättar återvinningen.
  • Vi prioriterar miljövänligare transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
  • Vi har effektiv avfallshantering med optimal källsortering.

Certifierad Anläggarfirma och Behörig Ingenjör Brandlarm

Genom att alltid anlita företag med certifierade installatörer vet man att jobbet bli rätt utfört. Välj certifierat så är du på den säkra sidan!

Certifierad Anläggarfirma och Behörig Ingenjör Inbrottslarm

När du som kund investerar i en säkerhetsanläggning vill du naturligtvis att den skall skydda sak och person på absolut bästa sätt. Hur kan man då säkerställa att det blir så? Välj certifierat så är du på den säkra sidan!

IN, Miljö och kvalitetscertifierade

CD Säkerhetsteknik AB har genomgått IN:s utbildningar inom kvalitet och miljö och är certifierade enligt dessa krav.

Certifierade installatörer av Systimax kabelsystem

CD Säkerhetsteknik AB är godkända som installatörer av Systimax kabelsystem. Systimax ger användarna en lösning för både dagens och morgondagens prestandakrav. Detta är kablagelösning som är noggrant planerad, har prestandamarginal inför framtiden och som dessutom lämnar utrymme för utbyggnad.

Certifierad som NDI Gold Partner för AMP NETCONNECT

Vi innehar AMP certifiering (NDI Gold Partner) vilket även här gör att vi tillsammans med AMP kan ge kunden 25 års system- och produktgaranti på kabelsystemet.

Certifierade installatörer av ELKO kabelsystem

CD Säkerhetsteknik AB installerar TeleSafe Cabling System (TCS) som omfattar 4 olika varianter för att kunna tillgodose kundens önskemål så som överförings hastigheter mm. Alla systemen har 15 års systemgaranti.

Polisgodkänd Larminstallatör

CD Säkerhetsteknik AB är polisgodkänd larminstallatör och installerar allt ifrån mindre anläggningar till större företagsanläggningar Larmklass 3.

SUA-Godkännda, Säkerhetsklass 2

Genom detta godkännande kan vi utföra arbeten för Försvaret, Fortifikationsverket och på andra skyddsobjekt som berör rikets säkerhet. SUA Nivå 2 innebär att vi hanterar och förvarar hemliga uppgifter i lokaler som har anvisats av Fortifikationsverket, dock ej våra egna.