Information om behandling av personuppgifter

Categori Data AB, org.nr 556561-5118(”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress Kavallerivägen 30, 174 58 Sundbyberg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar till oss eller i samband med deltagande i olika sammanhang såsom vid events och seminarium eller kundenkäter. Våra lokaler är kameraövervakade och inspelat kameramaterial behandlas för ändamålet att skapa och upprätthålla en säker arbetsplats för personal, och i övrigt skydda personer och egendom i verksamheten.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för det övergripande ändamålet att förmedla information som kan vara relevant för din yrkesroll.
Din e-postadress som du lämnar till oss behandlas för ändamålen att kunna skicka ut formulär och enkätundersökningar och ta fram information och underlag för våra utskick. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Om det är ett krav att lämna dina personuppgifter till oss

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter. Däremot, om du inte lämnar din e-postadress kan du inte prenumerera på våra nyhetsbrev eller pressmeddelanden.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Våra leverantörer som tillhandahåller våra verktyg för olika utskick har åtkomst till dina personuppgifter. Vi sparar dina personuppgifter i våra leverantörers utskickslistor. Våra leverantörer behandlar på så sätt personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES och överför inte dina personuppgifter till tredjeland eller part.
Vi har certifiering larmklass tre vilket innebär att vi har hög sekretesskyldighet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi bevarar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som personuppgifterna samlades in för. Inspelat kameramaterial raderas senast efter 14 dagar.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud via www.categoridata.se/kontakta oss